උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගන්න…

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා රසායන විද්‍යාව විෂය හදාරන ඔබ හට එහි විෂය කරුනු සමහරවිට මඟහැරී තිබීමට පුළුවන. නමුත් රසායන විද්‍යාව වැනි සංකීර්ණ විෂය කොටසක් සඳහා හොඳ ලකුණක් ලබාගැනීමට සියළුම විෂය කරුනු හොඳින් අධ්‍යනය කර තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් මෙම සේවාව ආරම්භ කරන ලද්දේ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂය යටතේ ඔබ විසින් හදාරන පාඩම් සඳහා සම්පූර්ණ විස්තර කිරීම් සහිත සටහන් ඔබ වෙත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගැනීමේ පහසුව සැලසීමට යි.‍

දැනට පහත දක්වා ඇති පාඩම් සඳහා සටහන් මෙහිදි ලබාගත හැකි ය.

Download Here

ඒකකය 1 – පරමාණුක ව්‍යූහය

Unit-01_01-001

ඒකකය 4 – පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව

physical-chemistry-1-001

ඒකකය 5 – ශක්ති විද්‍යාව (තාප රසායනය)

physical-chemistry-2-001

Comment Us

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා වෙත් නම් අප වෙත දන්වන්න.

Advertisements

17 thoughts on “උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගන්න…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s