ජීව විද්‍යාව, බහුවරණ ප්‍රශ්න

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ පුහුණුව

මෙතැනින් පිවිෙසන්න… අ.පො.ස උසස් ෙපළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ පුහුණුව

ජීව විද්‍යාවෙන් ජයගන්න ඔබ වෙත පිදෙන අන්තර්ජාලයී ය අත්වැල…

අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබ සඳහා අප විසින් පිදෙන බහුවරණ අත්වැලයි.

මෙහි අඩංගු වන්නේ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ව පාඩම් වලට වෙන් කරන ලද බහුවරණ ප්‍රශ්න මාලාවකි. මෙම ප්‍රශ්න සකස් කොට ඇත්තේ අ.පො.ස. උසස්පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය අරමුණු කරගෙන ය. මෙම ප්‍රශ්න සියල්ල සඳහා පිළිතුරු සැපයීම මඟින් ඔබ සතු ජීව විද්‍යාව දැනුම තව තවත් තර කරලීම අපගේ අරමුණ යි. ඔබ වෙත පිදෙන මෙම සේවාව උපරිම අයුරින් ප්‍රයෝජවත්ව භාවිත කිරීමෙන් ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා සාර්ථක ලකුණක් ලබාගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනු අැත.

සෑම සතියකම මෙම අඩවිය සඳහා බහුවරණ ප්‍රශ්න ඇතුලත් කෙරෙන අතර ඒ පිළිබඳව සතියකට වරක් පරීක්ෂා කර බලන්න.

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා වෙත් නම් අප වෙත දන්වන්න.

බහුවරණ පාඨමාලාවට පිවිෙසන්න… http://albiology.teachable.com/p/a-l-biology-mcqs-in-sinhala

 

Advertisements

1 thought on “අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ පුහුණුව”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s