පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, රසායන විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (2012-2015)

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා මුහුණ දෙන ඔබ හට විභාගයේ දී සාර්ථක ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ලකුණු දීමේ පටිපාටියන් අධ්‍යනය කර තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. මේ තුලින් විභාගයේ දී අවශ්‍ය කරන පිළිතුර ගොනුකර නියමිත කාල සීමාව තුල දී පිළිතුරු සපයන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි ය. මෙම ලකුණු දීමේ පටිපාටීන් ලබාගන්නා ලද්දේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇති උසස් පෙළ විභාග ඇගයීම් වාර්තා ඇසුරෙනි.

2012

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය | පිළිතුරු

ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

2013

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය | පිළිතුරු

ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

2014

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය | පිළිතුරු

ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

2015

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය | පිළිතුරු

ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිළිතුරු

රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිළිතුරු

Advertisements

1 thought on “උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (2012-2015)”

  1. මේ සයිට් එකෙන් මාකින් ස්කිම් ඩව්න්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නෑ…ලින්ක් එකට ගියාම වෙන වෙන දේවල් එන්නේ….😒😒😒

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s