බහුවරණ ප්‍රශ්න, භෞතික විද්‍යාව

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ පෙරහුරුව – යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

Download PDF :- භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ පෙරහුරුව – යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

1. ස්කන්ධය CodeCogsEqn වන කුඩා ඝන බෝලයක් උස CodeCogsEqn (1) වන සිරස් දණ්ඩක් මත තබා ඇත. තිරස් ලෙස ගමන් කරන ස්කන්ධය CodeCogsEqn (2) වූ උණ්ඩයක් CodeCogsEqn (3) ප්‍රවේගයකින් පැමිණ බෝලය පසාරු කරගෙන ගමන් කරයි. බෝලය සිරස් දණ්ඩේ පාමුල සිට CodeCogsEqn (4) දුරකින් බිම පතිත වේ නම්, උණ්ඩය බිම පතිත වන ස්ථානයට දණ්ඩේ පාමුල සිට පවතින දුර වන්නේ මින් කුමක් ද?

(1) 20 m

(2) 40 m

(3) 60 m

(4) 80 m

(5) 100 m

2. තිරසට 30º ක් ආනත තලයක් මත ලී කුට්ටියක් හා ඝන සිලින්ඩරයක් සැහැල්ලු තන්තුවක් මඟින් සම්බන්ධ කර තබා ඇත. ලී කුට්ටියේ ස්කන්ධය CodeCogsEqn (5) වන අතර ඝන සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධය හා අරය පිළිවෙලින් CodeCogsEqn (6) හා CodeCogsEqn (7)වේ. පද්ධතිය නිදහස් කළ විට සිලින්ඩරය රෝල් වෙමින් ගමන් කරන්නේ නම් ආනත තලය ඔස්සේ ලී කුට්ටියේ ත්වරණය වන්නේ, (ලී කුට්ටිය හා අානත තලය අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.2 ක් වේ.)

Untitled

(1) CodeCogsEqn (12)

(2) CodeCogsEqn (11)

(3) CodeCogsEqn (9)

(4) CodeCogsEqn (10)

(5) CodeCogsEqn (13)

3. පහත දැක්වෙන පද්ධතියෙහි A, B හා C හි ස්කන්ධ පිළිවෙලින් 0.3 kg, 0.2 kg හා 1.5 kg වේ. A සහ B, C ට සම්බන්ධිත කප්පියක් මතින් යවන ලද සැහැල්ලු දෘඩ තන්තුවක් මඟින් එකිනෙක සම්බන්ධ කර ඇත. C සමඟ A සහ B හි ඝර්ෂණය නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා ය. C මත F බලයක් යෙදූ විට C ට සාපේක්ෂව A සහ B නිසලව පවතී නම් F හි විශාලත්වය වන්නේ.

Untitled picture.png

(1) 20 N

(2) 15 N

(3) 30 N

(4) 45 N

(5) 33 N

4. ඉහත 3. ගැටළුවෙහි පසුව C නිසලව තබාගෙන A සහ B මුදාහරින ලද්දේ නම්, එවිට A සහ B සම්බන්ධිත තන්තුවෙහි ආතතිය වන්නේ,

(1) 1.5 N

(2) 1.8 N

(3) 1.2 N

(4) 1.3 N

(5) 1.1 N

5. එක සමාන ස්කන්ධයන්ගෙන්, එක සමාන දිගින් හා එක සමාන බාහිර අරයන්ගෙන් යුතු සිලින්ඩර තුනක් ආනත තලයක් මත ආරම්භක අවස්ථාවේ දී නිසලව තබා ඇත. සිලින්ඩර හා තලය අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකයන් ද සමාන වේ. පළමු සිලින්ඩරය (A) ඇතුලත හිස් කුහරමය සිලින්ඩරයක් වේ. දෙවන සිලින්ඩරය (B) සමජාතීය ඝන සිලින්ඩරයක් වේ. තෙවන සිලින්ඩරය (C) පළමු සිලින්ඩරයට සර්වසම වූ කුහරයකින් සමන්විත නමුත් එම කුහරය සැහැල්ලු පියන් දෙකකින් වැසී ඇති අතර ඇතුලත, ඝනත්වය සිලින්ඩරයේ බිත්ති වල ඝනත්වයට සමාන වූ ද්‍රවයකින් පිරී ඇත. එම ද්‍රවය හා සිලින්ඩරය අතර ඝර්ෂණය ශුන්‍ය වේ. පළමු සිලින්ඩරය සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය දෙවන හා තෙවන සිලින්ඩර සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය මෙන් n ගුණයකි. (n>1) සිලින්ඩර තුන එකම අවස්ථාවේ දී නිදහස් කළ විට ඒවායෙහි ත්වරණයන් ආරෝහණය වන අනුපිළිවෙල වන්නේ මින් කුමක් ද?

(1) A < C < B

(2) C < B < A

(3) C < A < B

(4) A < B < C

(5) B < A < C

6. අරය (R) 0.5 m වන තුනී කුහර ගෝලයක් සිය සිරස් අක්ෂය වටා CodeCogsEqn (14).gif කෝණික ප්‍රවේගයකින් භ්‍රමණය වේ. එහි ඇතුලත කුඩා ස්කන්ධයක් R/2 උසකින් ගෝලයත් සමඟ ම වෘත්තාකාර පථයක ගමන් කරයි. මෙම අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ගෝලයේ ඇතුලත බිත්තිය හා ස්කන්ධය අතර තිබිය යුතු අවම ඝර්ෂණ සංගුණකය වන්නේ,

Untitled

(1) CodeCogsEqn (15)

(2) CodeCogsEqn (16) - Copy

(3) CodeCogsEqn (17) - Copy

(4) CodeCogsEqn (18)

(5) CodeCogsEqn (19)

7. ටොන් 12 ක බරින් යුතු රොකටයක් හඳ වටා එහි මතුපිට ට 100 m උසින් ස්ථායී වෘත්තාකාර පථයක පියාසර කරයි. රොකටය හඳ මත ගොඩබෑම සඳහා මොහොතකට එන්ජිම පනගන්වා ඉන්ධන දහනය කොට පිට කරනු ලැබේ. රොකටය A ලක්ෂ්‍යයෙන් එන්ජිම පන ගන්වා B ලක්ෂ්‍යයෙන් ගොඩබෑම සඳහා වැය වන ඉන්ධන වල ස්කන්ධය වන්නේ, (එන්ජිමෙන් පිටතට ඉන්ධන වායු පිටවන වේගය = CodeCogsEqn (20), හඳෙහි අරය = CodeCogsEqn (21), හඳ මතුපිට ගුරුත්වජ ත්වරණය = CodeCogsEqn (22).gif)

Untitled.png

(1) 29 kg

(2) 24 kg

(3) 35 kg

(4) 12 kg

(5) 41 kg

* 8 – 10 ප්‍රශ්න සඳහා මෙම විස්තරය අදාල වේ. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් සැහැල්ලු තන්තුවක් මඟින් සිරස් බිත්තියකට සම්බන්ධ කර ඇත. ඒ මත F තිරස් බලයක් යොදා ඇත. තන්තුව සහ බිත්තිය අතර කෝණය 45° වේ.

Untitled picture.png8. වස්තුවේ ස්කන්ධය දෙගුණ කළ විට තන්තුව සහ බිත්තිය අතර කෝණය නොවෙනස්ව පැවතීමට නම්,

(1) F සහ T නොවෙනස්ව පැවතිය යුතු ය.

(2) T අර්ධයක් විය යුතු ය.

(3) F පමණක් දෙගුණ විය යුතු ය.

(4) F අර්ධයක් විය යුතු ය.

(5) F සහ T දෙකම දෙගුණ විය යුතු ය.

9. F, T සහ mg අතර සම්බන්ධය වන්නේ,

(1) T tan 45° = F

(2) F sin 45° = T

(3) mg sin 45° = F

(4) mg sin 45° = T

(5) mg tan 45° = F

10.  F, T සහ mg හි විශාලත්වයන් අතර පවතින නිවැරදි සම්බන්ධතාවය වන්නේ,

(1) F = mg – T sin 45°

(2) T = √(mg + F)

(3) T > mg

(4) T + mg sin 45° > F

(5) ඉහත ප්‍රකාශ සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

පිළිතුරු

1.(5), 2.(2), 3.(3), 4.(3), 5.(4), 6.(2), 7.(1), 8.(5), 9.(5), 10.(4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s