ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (1)

Download PDF :- ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (1)

1. වැඩිම ශක්ති ප්‍රමාණයක් නිපදවනු ලබන්නේ,

(1) ප්‍රභාවිච්ඡේදනයේ දී ය.

(2) ග්ලයිකොලිසියේ දී ය.

(3) ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ දී ය.

(4) ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයේ දී ය.

(5) පැසවීමේ දී ය.

2. ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ දී C3 ශාක වල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රාහකය වන්නේ,

(1) 3-පොස්පොග්ලිසරෝල් ඇල්ඩිහයිඩ්

(2) රිබියුලෝස්-1,5-ඩයිපොස්පේට්

(3) පොස්පොඊනෝල්පයිරුවික් අම්ලය

(4) ‍ෆෙරෙඩොක්සින්

(5) ෆ්ලේවීන් ඇඩෙනින් ඩයිනියුක්ලියෝටයිඩ්

3. නිර්වායු ග්ලයිකොලිසියෙහි දී අණු දෙකක් වශයෙන් නිපදවෙන්නේ මින් කුමන සංයෝගය ද?

(1) ලැක්ටික් අම්ලය

(2) පයිරුවික් අම්ලය

(3) ATP

(4) එතනෝල්

(5) NADPH

4. ප්‍රභාශ්වසනය,

(1) සියළුම ශාක වලට ලාක්ෂණික වන සියළුම ශාක වල ආසන්න වශයෙන් සමාන තීව්‍රතාවයන්ගෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලියකි.

(2) ප්‍රධාන වශයෙන් C4 ශාක වලට ලාක්ෂණික වේ.

(3) ප්‍රධාන වශයෙන් C3 ශාක වලට ලාක්ෂණික වේ.

(4) ශාක වලට ලාක්ෂණික නොවේ.

(5) ඉහත ප්‍රකාශ සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

5. පහත දැක්වෙන ස්නායු සෛලයේ කොටස් වරහන් තුලින් තෝරා නම් කරන්න.

(සෛල දේහය, අක්සනය, අනුශාඛිකා, ශ්වාන් සෛල, රැන්වියර් ගැටය, පූර්ව උපාගම පටලය, පසු උපාගම පටලය)

0001.png

6. පහත දැක්වෙන I රූපයෙහි සෛල චක්‍රයේ අවස්ථා අනුපිළිවෙල (1-8) අංකනය කර ඇත. II රූපයේ දැක්වෙන්නේ සෛල චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථා (a-c) වල නිරූපණයන් වේ. a සිට c තෙක් දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථා වලට අදාල සෛල චක්‍රයේ අවධි/ය (1-8) ලියා දක්වන්න.

0002.png

පිළිතුරු

1. (4)

2. (2)

3. (3)

4. (3)

5. a-අක්සනය, b-රැන්වියර් ගැටය, c-සෛල දේහය, d-අනුශාඛිකා, e-ශ්වාන් සෛල, f-පසු උපාගම පටලය, g-පූර්ව උපාගම පටලය

6. a-4, b-6, c-3, d-3, e-6,7,8

Advertisements

1 thought on “ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s