ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම

Download PDF :- ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ බහුවරණ – ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම

* පහත සඳහන් බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා වඩාත්ම ගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න.

1. ඔබගේ පාසලේ සිටින සියළුම ජීවීන් එක්ව ගත් කළ,

(1) පරිසර පද්ධතියකි

(2) ගහනයකි

(3) ප්‍රජාවකි

(4) පරීක්ෂණ නියැදියකි

(5) වර්ගීකරණ මට්ටමකි

2. තනි ජීවියෙකුගේ සිට පහලට ජෛව සංවිධානයේ ධූරාවලි මට්ටම් අනුපිළිවෙලට අනුකූලව නිවැරදි පෙළගැස්මක් දැක්වෙන්නේ මින් කුමන වරණයේ ද?

(1) මොලය, අවයව පද්ධතිය, ස්නායු සෛලය, ස්නායු පටකය

(2) අවයව පද්ධතිය, ස්නායු පටකය, මොලය

(3) ජීවියා, අවයව පද්ධතිය, පටක, සෛල, අවයව

(4) ස්නායු පද්ධතිය, මොලය, ස්නායු පටකය, ස්නායු සෛලය

(5) අවයව පද්ධතිය, පටක, අණු, සෛලය

3. ජීවින්ගේ ලාක්ෂණික ගතිගුණයක් නොවන්නේ,

(1) සංවෘත්තිය

(2) විකසනය

(3) අනුවර්තනය

(4) ප්‍රජනනය

(5) ස්වාභාවික වරණය

4. ජීවින් අතර විවධත්වයක් පවතින්නේ,

(1) විශාලත්වය අනුව ය.

(2) හැඩය අනුව ය.

(3) ආකාරය අනුව ය.

(4) වාසභූමිය අනුව ය.

(5) ඉහත සියල්ලම අනුව ය.

5. අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

(1) ප්‍රභාසංස්ලේෂණය යනු සංවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා උදාහරණයකි.

(2) වර්ධනය යනු ප්‍රතිවර්තීය ලෙස සිදුවන වියලි බරෙහි වැඩි වීම යි.

(3) උද්දීප්‍යතාව යනු උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව යි.

(4) වේෂාන්තරණය යනු අනුවර්තනය සඳහා උදාහරණයකි.

(5) ප්‍රජනනය මඟින් විශේෂයක අඛන්ඩ පැවැත්ම තහවුරු වේ.

පිළිතුරු

1. (3), 2. (4), 3. (5), 4. (5), 5. (2)

Advertisements

1 thought on “ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s