ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න සහිත ලිපි මාලාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කළෙමි. මෙම ලිපි මාලාවෙහි බහුවරණ ප්‍රශ්න හා ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න ඇතුලත් වල අතර ඉතා පහසු ප්‍රශ්න වල සිට ඉතා අමාරු ප්‍රශ්න දක්වා වන පරාසයක මෙම ප්‍රශ්න අඩංගු වේ. මෙම ප්‍රශ්න විවිධ මූලාශ්‍ර භාවිතා කරගනිමින් සකස් කෙරෙන අතර මෙහි ප්‍රධාන අභිලාශය වන්නේ ඔබ විසින් පාඩම් කරන ලද විෂය කරුනු තවදුරටත් තහවුරු කරලීම යි.

සතියකට පැයක පමණ කාලයක් යොදා ඔබට මෙම ප්‍රශ්න මනසින් විසඳිය හැක. වෙනම ඔබ විසින් ලිවීම අවශ්‍ය නොවේ. ප්‍රශ්න වල අඩංගු වන විෂය කරුනු ඔබ විසින් දැනටමත් පාඩම් කර ඇත්නම් එවා තහවුරු කරගත හැකි අතර, අමතක වී ගොස් ඇත්නම් එම විෂය කරුනු ඔබේ සටහන් පෙරලා සෙවිය යුතු ය. එය ඔබේ මතකය වර්ධනය කරගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

මෙම පුනරීක්ෂණ ලිපි මාලාව පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා වෙත්නම් අප වෙත දන්වන්න.

  1. ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම
  2. ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (1)
  3. ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (2)
  4. ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (3)
  5. ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s