කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය

මෙම ලිපියෙන් අප සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඇල්කීන නාමකරණය පිළිබඳව යි. ඇල්කීන යනු ද්විත්ව බන්ධන අඩංගු වන හයිඩ්‍රොකාබන සංයෝග වේ.

0001

ඇල්කීන නාමකරයේදී පහත සඳහන් ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතුය.

ප්‍රධාන කාබන් දාමය හඳුනා ගැනීම හා නම් කිරීම

  • ප්‍රධාන කාබන් දාමය වන්නේ ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු දිග ම කාබන් දාමය යි.

0002

  • ප්‍රධාන කාබන් දාමය නම් කිරීමේ දී සිදු කළ යුතු වන්නේ, එහි අඩංගු කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාවට අනුරූපී නාම මූලය සඳහා -ene ප්‍රත්‍යය එකතු කිරීම යි.
  • එනම් ඉහත දැක්වෙන සංයෝගයේ ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ නාමය pentene වේ.

කාබන් දාමය අංකනය කිරීම

  • කාබන් දාමය අංකනය කළ යුත්තේ ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු වන කාබන් පරමාණු යුගලය සඳහා අවම අංක ලැබෙන පරිදි ය.
0003
2-hexene
  • දෙපසින්ම අංකනය කළ විට ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු කාබන් පරමාණු යුගලය සඳහා එකම අංක ලැබේ නම්, පවතින ආදේශ කාණ්ඩ සඳහා අවම අංක ලැබෙන පරිදි ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කළ යුතු ය.
0004
2-methyl-3-hexene

ආදේශ කාණ්ඩ නම් කිරීම හා සම්පූර්ණ නාමය ලියා දැක්වීම

  • ආදේශ කාණ්ඩ නම් කරනු ලබන්නේ ඇල්කේන වලදී සිදු කරන ලද ආකාරයටම ය. අනතුරුව ආදේශ කාණ්ඩ වල නාමයන්, අකාරාදී අනුපිළිවෙලට ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ නාමය ට එකතු කළ හැක.
  • මෙහිදී ප්‍රධාන දාමයේ නාමය ලියා දැක්වීමේදී එහි ද්විත්ව බන්ධනය තිබෙන ස්ථානය පෙන්වීම සඳහා ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු කාබන් පරමාණු යුගලයෙන් අඩු අගය ඇති කාබන් පරමාණුවේ අංකය, ප්‍රධාන දාමයේ නාමයට මුලින් හෝ ene ප්‍රත්‍යයට මුලින් හෝ යෙදිය යුතුය.
    • උදා :- 3-hexene හෝ hex-3-ene
  • මෙලෙස නාමකරණය කරන ලද උදාහරණ සංයෝග යුගලයක් පහත දැක්වේ.
0001
2-methyl-2-hexene
0008
2,3-dimethyl-2-butene

අභ්‍යාසය 4

පහත දැක්වෙන සංයෝග සඳහා වන නිවැරදි IUPAC නාමය දී ඇති නාමයන් අතරින් තෝරන්න.

3-methylhex-2-ene
Correct.
3-methylpent-2-ene
2-methylhex-3-ene
3-methylhex-3-ene
3-methyl-3-hexene
5-methyl-1-hexene
Correct.
2-methylhex-5-ene
2-methyl-1-hexene
5-methyl-hex-1-ene
2-methyl-3-hexnene
3,3-dimethylbut-1-ene
Correct.
2,2-dimethyl-3-butene
3,3-dimethyl-3-butene
2,2-dimethyl-2-butene
3,3-dimethyl but-1-ene
2,3,3-trimethylbut-1-ene
Correct.
2,3,3-trimethylbut 1-ene
2,2,3-trimethylbut-1-ene
2,2,3-trimethylbut-3-ene
2,3,3-trimethyl-1-butane
3-methylpent-2-ene
Correct.
3-methylpent-3-ene
3-methyl 2-pentene
3-methyl-3-pentene
3-methyl-2-pentyne

PDF ලෙස ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න: කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන කාමකරණය

පෙර ලිපියේ පළ වූ අභ්‍යාසය සඳහා පිළිතුරු: අභ්‍යාසය 3 – පිළිතුරු

Advertisements

1 thought on “කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s