කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 8 – ඇල්කොහොල නාමකරණය

  • ඇල්කොහොල යනු ප්‍රමුඛතම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -OH (හයිඩ්‍රොක්සිල්) කාණ්ඩය පවතින කාබනික සංයෝග ය.
  • ඇල්කොහොල නාමකරණයේ දී එම නාමය -ol ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් වේ.
ex_alcohols - Copy.jpg
3-methyl-2-pentanol
  • එහිදී සංයෝගයේ -OH කාණ්ඩ දෙකක් ඇත්නම් -diol ලෙස ද, -OH කාණ්ඩ තුනක් ඇත්නම් -triol ලෙස ද නාමය අවසන් වේ.
  • මෙහිදී හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩ පවතින ස්ථාන (සම්බන්ධ වී ඇති කාබන් පරමාණුවල අංක) ප්‍රත්‍යයට ඉදිරියෙන් යෙදිය යුතු ය.
ex_alcohols
2,3-butanediol
  • ඉහත නාමයෙහි ප්‍රධාන කාබන් දාමය නම් කිරීමේ දී -ane ප්‍රත්‍යයෙහි ‘e’ අකුර ඉවත් කොට නොමැති බව නිරීක්ෂණය කරන්න. හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩ කිහිපයක් ඇති විට එලෙස නම් කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කිරීම

  • ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කිරීමෙදී හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩය සම්බන්ධ වී ඇති කාබන් පරමාණුව සඳහා අවම අංකය ලැබෙන පරිදි කාබන් පරමාණු අංකනය කළ යුතු ය.
  • මෙහිදී ආදේශ කාණ්ඩ ලෙස ඇල්කිල් කාණ්ඩ හෝ හැලජන කාණ්ඩ පවතින ස්ථාන ද ද්විත්ව බන්ධන පවතින්නේ නම් ඒවා පවතින ස්ථාන ද නොසලකා හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩය පවතින ස්ථානය පිළිබඳව පමණක් සැලකිය යුතු ය.
  • කුමන දිශාවෙන් නම් කළ ද හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩය පවතින ස්ථානය සඳහා එකම අංකය ලැබේ නම් එවිට ආදේශ කාණ්ඩ/බහු බන්ධන සලකා ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය සිදු කළ යුතු ය.
0001 - Copy (2).jpg
6-methyl-3-heptanol
  • ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනයෙන් අනතුරුව සම්පූර්ණ සංයෝගයේ නාමය ලිවීම පෙර සංයෝග කාණ්ඩ නාමකරණය කරන ලද පරිදි ම සිදු කළ හැක.

ඇල්කොහොල නාමකරණය සඳහා උදාහරණ

0001 - Copy
3,5-dimethyl-1-hexanol
0001
2-methyl-2-butanol
0001 - Copy (3)
1,2-ethanediol
0001 - Copy (4)
1,2,3-propanetriol

අභ්‍යාසය 5

පහත දැක්වෙන සංයෝග සඳහා වන නිවැරදි IUPAC නාමය දී ඇති නාමයන් අතරින් තෝරන්න.

2-butanol
Correct.
but-2-ol
but-2-anol
3-butanol
butan-3-ol
2-methyl-1-propanol
Correct.
2-methyl-3-propanol
2-methyl-1-propaneol
2-methylpropanol
2-methylprop-1-ol
3-pentanol
Correct.
pent-3-ol
2-pentanol
3-pentaneol
3-penTanol
2-methyl-3-pentanol
Correct.
2 methyl-3-pentanol
4-methyl-3-pentanol
2-methyl-2-butanol
4-methyl-2-butanol
pent-3-en-2-ol
Correct.
2-pentenol
3-pentenol
3-pentene-2-ol
pent-2-enol
3-methylhex-4-en-1-ol
Correct.
3-methylhex-4-enol
4-methylhex-2-en-6-ol
3-methyl-4-hexenol
3-methyl-1-hexenol
2-methyl-2-butanol
Correct.
2-methylbutanol
3-methylbutanol
2-methyl-3-butanol
2-methyl-2-butan ol
3-methyl-2-butanol
Correct.
2-methyl-3-butanol
2-methylbutan-3-ol
2-methyl-3-but anol
3-methyl-2-butaneol
2-chloro-1-ethanol
Correct.
1-chloro-2-ethanol
chloro ethane
2-chloro ethanol
propanol
but-3-en-2-ol
Correct.
but-1-en-3-ol
2-butenol
3-butenol
3-butene-2-ol
1-phenyl-2-propanol
Correct.
3-phenylprop-2-ol
1-phenylpropanol
phenyl-2-propanol
2-phenylpropanol
3,5-dimethylhexane-1,3,5-triol
Correct.
2,4-dimethylhexane-2,4,6-triol
3,5-dimethylhexan-1,3,5-triol
3,5,-dimethylhex-1,3,5-triol
2,4-dimethylhexane-2,4-diol

PDF ලෙස ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න: කාබනික රසායනය 8 – ඇල්කොහොල නාමකරණය

Advertisements

3 thoughts on “කාබනික රසායනය 8 – ඇල්කොහොල නාමකරණය”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s