ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (4)

බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීවය සඳහා ජලයේ වැදගත්කම

1. බොහෝ ක්ෂීරපායීහු සිය උෂ්ණත්ව යාමනය සඳහා දහඩිය ස්‍රාවය කරති. ශරීර උෟෂ්ණත්වය අඩු කිරීම සඳහා දායක වන දහඩිය වල ඇති ජලයේ පවතින විශේෂ ගුණාංගය වන්නේ?
හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බිඳහෙලීම මඟින් තාපය අවශෝෂණය කිරීම
නිවැරදියි
ඝනීභවනයත් සමඟ ජලයේ ඝනත්වය වෙනස් වීම
වායු අංශු ද්‍රවණය කරගැනීම සඳහා ජලයට ඇති හැකියාව
හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇති කිරීම මඟින් තාප ජනනය සිදු කිරීම
ජලයේ ඉහල පෘෂ්ඨික ආතතිය

2. ජලය වාශ්පීභවනයේදී බිඳහෙලෙනු ලබන බන්ධන වන්නේ
ජල අණු අතර පවතින හයිඩ්‍රජන් බන්ධන.
නිවැරදියි
අයනික බන්ධන.
ජල අණු වල ඇති සහසංයුජ බන්ධන.
ධ්‍රැවීය සහසංයුජ බන්ධන.
නිර්ධ්‍රැවීය සහසංයුජ බන්ධන.

ජීවී ද්‍රව්‍යයෙහි අඩංගු ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග

3. පහත දැක්වෙන සංයෝග කාණ්ඩයන් අතරින් අනෙකුත් සියළුම සංයෝග කාණ්ඩ අයත් වන පරිදි පවතින්නේ කුමක් ද?
කාබෝහයිඩ්‍රේට
නිවැරදියි
මොනොසැකරයිඩ
ඩයිසැකරයිඩ
පොලිසැකරයිඩ
පිෂ්ටය

4. ඇමයිලේස් එන්සයිමය මඟින් ග්ලූකෝස් ඒකාවයවික අතර පවතින ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන බිඳහෙලනු ලබන්නේ එම ඒකාවයවික α ආකාරයෙන් පවතින විට පමණි. පහත දැක්වෙන සංයෝග අතරින් කවරක් ඇමයිලේස් මඟින් බිඳ දැමිය හැකි ද?
ග්ලයිකොජන්, පිෂ්ටය, සහ ඇමයිලොපෙක්ටින්
නිවැරදියි
ග්ලයිකොජන් සහ සෙලියුලෝස්
සෙලියුලෝස් සහ කයිටින්
පිෂ්ටය සහ කයිටින්
පිෂ්ටය, ඇමයිලොපෙක්ටින්, සහ සෙලියුලෝස්

5. අසංතෘප්ත මේදය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?
ඒවායෙහි ඇති මේද අම්ල වල කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු අතර ද්විත්ව බන්ධන දක්නට ඇත.
නිවැරදියි
ඒවා ශාක වලට වඩා සතුන් තුල බහුල ය.
ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කාමර ඌෂ්ණත්වයේ දී ඝන බවට පත්වේ.
සමාන කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාවක් දරන සංතෘප්ත මේද අණුවකට වඩා වැඩි හයිඩ්‍රජන් පරමාණු සංඛ්‍යාවක් අසංතෘප්ත මේද අණුවක පවතියි.
මේද අණුවක පවතින්නේ සාපෙක්ෂව අඩු මේද අම්ල අණු සංඛ්‍යාවකි.

6. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බිඳිමේදී අවම වශයෙන් බලපෑමට ලක්වන ප්‍රෝටීන වල ව්‍යූහ ආකාරය වන්නේ,
ප්‍රාථමික ව්‍යූහය.
නිවැරදියි
චාතුර්ථක ව්‍යූහය.
ද්විතියීක ව්‍යූහය.
සෑම ව්‍යූහ ආකාරයක් ම එක ලෙස බලපෑමට ලක්වේ.
තෘතියීක ව්‍යූහය.

7. DNA අණු බිඳහෙලනු ලබන එන්සයිම විසින් නියුක්ලියෝටයිඩ අතර ඇති බන්ධන ජලවිච්ඡේදනය උත්ප්‍රේරණය කරනු ලබයි. මෙම එන්සයිම මඟින් DNA අණු වල සිදුකරන විපර්යාසය වන්නේ මින් කුමක් ද?
පොලිනියුක්ලියෝටයිඩ කොඳුනාරටියේ පවතින පොස්පොඩයිඑස්ටර බන්ධන බිඳ හෙලයි.
නිවැරදියි
ද්විත්ව හෙලික්සීය ව්‍යූහයේ ඇති දාම යුගලය වෙන් කරයි.
ඩිඔක්සිරයිබොස් සීනි අණු වලින් පියුරීන වෙන් කරනු ලබයි.
ඩිඔක්සිරයිබොස් සීනි අණු වලින් පිරිමිඩීන වෙන් කරනු ලබයි.
ඩිඔක්සිරයිබොස් සීනි අණු වලින් සියළුම භෂ්ම වෙන් කරනු ලබයි.

8. ග්ලූකොස් හි රසායනික සූත්‍රය වේ. ග්ලූකෝස් අණු 10 ක් එකතුවී සෑදෙන පොලිසැකරයිඩ අණුවේ සූත්‍රය වන්නේ?
Correct

9. පහත දැක්වෙනෙ දාම යුගල් අතරින් DNA අණුවේ සාමාන්‍ය ද්විත්ව හෙලික්සීය ස්වරූපයෙහි නැම්මක් ඇති කිරීමට සමත් දාම යුගලය වන්නේ?
5′-ATGC-3′ සමඟ 5′-GCAT-3′
නිවැරදියි
5′-පියුරීන-පිරිමිඩීන-පියුරීන-පිරිමිඩීන-3′ සමඟ 3′-පියුරීන-පිරිමිඩීන-පියුරීන-පිරිමිඩීන-5′
5′-AGCT-3′ සමඟ 5′-TCGA-3′
5′-GCGC-3′ සමඟ 5′-TATA-3′
සියළුම දාම යුගල සත්‍ය වේ.

10. ප්‍රෝටීන දාම ලෙස සැකසීමට පෙර ඇමයිනෝ අම්ල වල ඇති මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වන්නේ,
C, H, N, S සහ O.
නිවැරදියි
H, C, S සහ N.
N, O, S, P සහ C.
O, P, N සහ H.
H, P, C සහ N.

Advertisements

1 thought on “ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s