කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

  • කාබොක්සිලික් අම්ල යනුවෙන් හඳුවන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -COOH කාණ්ඩය (කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩය) පවතින කාබනික සංයෝග ය.
  • කාබොක්සිලික් අම්ලයක නාමය අවසන් වන ප්‍රත්‍ය නාමය වනුයේ -oic acid ප්‍රත්‍යය යි.
Eg 1.jpg
propanoic acid
  • මෙහිදී oic acid යන වචන යුගලය එක් අකුරක හිස්තැනකින් වෙන්ව තිබිය යුතු ය.
  • නාමය ලිවීමේ දී කාබොක්සලික් අම්ල කාණ්ඩය පවතින ස්ථානය දැක්වීමට අවශ්‍ය නැත. සෑම විටම කාබොක්සලික් අම්ල කාණ්ඩය ප්‍රධාන දාමයේ කෙලවරක පවතින අතර එම අන්තයෙහි කාබන් පරමාණුව පළමු කාබන් පරමාණුව ලෙස අංකනය කරනු ලබයි. මේ නිසා කබොක්සලික් අම්ලයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය සෑම විටම පළමු කාබන් පරමාණුවට සම්බන්ධව ඇති නිසා එය පවතින ස්ථානය දැක්වීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.

ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කිරීම

  • ප්‍රධාන කාබන් දාමය වනුයේ කාබොක්සලික් අම්ල කාණ්ඩය සම්බන්ධ වී ඇති දිගුම හා ආදේශ කාණ්ඩ වැඩිම සංඛ්‍යාවක් පවතින පරිදි ගත හැකි කාබන් දාමය යි.
  • ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කිරීමේදී කාබොක්සලික් අම්ල කාණ්ඩය පවතින අන්තයේ සිට 1, 2, 3, … ලෙස කාබන් පරමාණු අංකනය කරයි.
7.png
3-ethyl-4-methylhexanoic acid

ද්විත්ව බන්ධන පවතින විට

  • සංයෝගයේ ද්විත්ව බන්ධනයක් ඇති විට ඒ සඳහා වන ‘en’ ප්‍රත්‍යය, oic acid ප්‍රත්‍ය නාමයට ඉදිරියෙන් යෙදිය යුතු ය.
  • මෙහිදී ද්විත්ව බන්ධනය පවතින ස්ථානය දැක්වීම සඳහා ‘en’ ප්‍රත්‍යයට ඉදිරියෙන් ද්විත්ව බන්ධනය පවතින ස්ථානයේ අංකය යෙදිය යුතු ය
2.jpg
4-methylhex-3-enoic acid

කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය සඳහා උදාහරණ

Eg 1
ethanoic acid
Eg 2
3-bromo-2-ethylpentanoic acid
Eg 3
benzoic acid

අභ්‍යාසය 7

පහත දැක්වෙන සංයෝග සඳහා වන නිවැරදි IUPAC නාමය දී ඇති නාමයන් අතරින් තෝරන්න.

3-chloropropanoic acid
Correct.
2-chloropropanoic acid
4-chloropropanoic acid
3-chloropropan-1-oic acid
3-chloropropanoicacid
3-phenylprop-2-enoic acid
Correct.
3-phenylpropenoic acid
3-phenylprop-2-enoicacid
2-phenylprop-1-enoic acid
2-phenylethanoic acid
3-methylbutanoic acid
Correct.
3-methylbutanoicacid
3-methylbutan-1-oic acid
3-methyl-1-butanoic acid
3-methylbutenoic acid
2-ethylbutanoic acid
Correct.
2-methylbutanoic acid
2-methylbutan-1-oic acid
2-ethylbutan-1-oic acid
2-ethylbutanoicacid
4-hydroxy-2-propylhexanoic acid
Correct.
4-hydroxy-2-propylhexanoicacid
4-hydroxy-2-propylpentanoic acid
4-hydroxy-2-alkylhexanoic acid
4-hydroxy-2-ethylhexanoic acid
3-methyl-2-propylbutanoic acid
Correct.
3-methyl2-propylbutanoicacid
2-propyl-3-methylbutanoic acid
2-propyl-3-methylbutanoicacid
2-methylpropylpentanoic acid
2-butenoic acid
Correct.
3-butenoic acid
butanoic acid
but-2-oic acid
buten-2-oic acid
3-methyl-3-hydroxypentanoic acid
Correct.
3-ethyl-3-hydroxybutanoic acid
3-ethyl-3-hydroxypentanoic acid
3-ethyl-3-hydroxybutanoicacid
3-hydroxy-3-methylpentanoic acid

PDF ලෙස ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න : කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

Advertisements

1 thought on “කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s