රසායන විද්‍යාව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා රසානය විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා තිබීම උපකාරී වේ. මේ සඳහා අත්වැලක් ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් අන්තර්ජාලයීය පාඨමාලාවක් දියත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා සම්බන්ධ වීම ඔබට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් මෙහෙයවන අන්තර්ජාලයීය පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විශය නිර්දේශය යටතේ ඇති ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය පහතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

Downloads:

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s