භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ පෙරහුරුව – යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

1. ස්කන්ධය  වන කුඩා ඝන බෝලයක් උස  වන සිරස් දණ්ඩක් මත තබා ඇත. තිරස් ලෙස ගමන් කරන ස්කන්ධය  වූ උණ්ඩයක්  ප්‍රවේගයකින් පැමිණ බෝලය පසාරු කරගෙන ගමන් කරයි. බෝලය සිරස් දණ්ඩේ පාමුල සිට  දුරකින් බිම පතිත වේ නම්, උණ්ඩය බිම පතිත වන ස්ථානයට දණ්ඩේ පාමුල සිට පවතින දුර වන්නේ මින් කුමක් ද? (1) 20 m (2) 40 m (3) 60 m …

Advertisements

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අත්වැල

Downloads: භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ග්‍රන්ථය භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සාර්ථක ලකුණක් ලබාගන්නේ කෙසේ ද? උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී සාර්ථක ඉහළ ලකුණක් ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ යනු ඉතා වැදගත් කොටසකි. මෙම කොටසින් ප්‍රශ්න හතරක් භෞතික විද්‍යාව II ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න ලෙස ලැබෙන අතර එය …