රසායන විද්‍යාව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා රසානය විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා තිබීම උපකාරී වේ. මේ සඳහා අත්වැලක් ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් අන්තර්ජාලයීය පාඨමාලාවක් දියත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා සම්බන්ධ වීම ඔබට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් මෙහෙයවන අන්තර්ජාලයීය පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න උසස් පෙළ… Continue reading රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

Advertisements
කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

කාබොක්සිලික් අම්ල යනුවෙන් හඳුවන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -COOH කාණ්ඩය (කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩය) පවතින කාබනික සංයෝග ය. කාබොක්සිලික් අම්ලයක නාමය අවසන් වන ප්‍රත්‍ය නාමය වනුයේ -oic acid ප්‍රත්‍යය යි. මෙහිදී oic acid යන වචන යුගලය එක් අකුරක හිස්තැනකින් වෙන්ව තිබිය යුතු ය. නාමය ලිවීමේ දී කාබොක්සලික් අම්ල කාණ්ඩය පවතින ස්ථානය දැක්වීමට අවශ්‍ය නැත. සෑම විටම… Continue reading කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 10 – කීටෝන නාමකරණය

කීටෝන යනු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස >C=O කාණ්ඩය පවතින කාබනික සංයෝග ය. කීටෝන නාමකරණයේදී නාමය අවසන් වන්නේ -one ප්‍රත්‍යයෙනි. කීටෝන කාණ්ඩ එකකට වඩා පවතින අවස්ථා වලදී එම කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව අනුව, කීටෝන කාණ්ඩ දෙකක් පවතියි නම් -dione ලෙස ද, කීටෝන කාණ්ඩ තුනක් පවතියි නම් -trione ලෙස ද නාමය අවසන් වේ. සෑම අවස්ථාවක දී ම කීටෝන කාණ්ඩ/ය… Continue reading කාබනික රසායනය 10 – කීටෝන නාමකරණය

ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (4)

බහුවරණ ප්‍රශ්න ජීවය සඳහා ජලයේ වැදගත්කම ජීවී ද්‍රව්‍යයෙහි අඩංගු ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 9 – ඇල්ඩිහයිඩ නාමකරණය

ඇල්ඩිහයිඩ යනු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -CHO කාණ්ඩය පවතින කාබනික සංයෝග ය. ඇල්ඩිහයිඩයක් නාමකරණයේ දී නාමය අවසන් වන්නේ -al ප්‍රත්‍යයෙනි. මෙහිදී ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩය (-CHO) පවතින ස්ථානය, ප්‍රත්‍යයට ඉදිරියෙන් දැක්වීම අවශ්‍ය නැත. එය සෑම විටම ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ එක් කෙලවරක පවතින නිසා ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩය අඩංගු කාබන් පරමාණුව සෑම විටම පළමු කාබන් පරමාණුව වේ. ප්‍රධාන කාබන් දාමය… Continue reading කාබනික රසායනය 9 – ඇල්ඩිහයිඩ නාමකරණය

Education

Top 5 Online Learning Platforms

1. coursera.org Every course on Coursera is taught by top instructors from the world’s best universities and educational institutions. Courses include recorded video lectures, auto-graded and peer-reviewed assignments, and community discussion forums. When you complete a course, you’ll receive a sharable electronic Course Certificate. If you want to master a specific career skill, consider joining… Continue reading Top 5 Online Learning Platforms