ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (4)

බහුවරණ ප්‍රශ්න ජීවය සඳහා ජලයේ වැදගත්කම ජීවී ද්‍රව්‍යයෙහි අඩංගු ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග

ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (3)

ජීවී දේහයේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය මෙවර ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න මාලාව පෙරට වඩා අන්‍යෝනය ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතුව ඔබට සහභාගී විය හැකි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළෙමි. පහත දැක්වෙන බහුවරණ ප්‍රශ්න සියල්ල සඳහා මෙහි ම පිළිතුරු සැපයිය හැක. පිළිතුරු සැපයීමෙන් පසුව නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා විවරණ ද බහුවරණ ප්‍රශ්නය තුල ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. උත්සාහ කර බලන්න. බහුවරණ ප්‍රශ්න

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය

මෙම ලිපියෙන් අප සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඇල්කීන නාමකරණය පිළිබඳව යි. ඇල්කීන යනු ද්විත්ව බන්ධන අඩංගු වන හයිඩ්‍රොකාබන සංයෝග වේ. ඇල්කීන නාමකරයේදී පහත සඳහන් ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතුය. ප්‍රධාන කාබන් දාමය හඳුනා ගැනීම හා නම් කිරීම ප්‍රධාන කාබන් දාමය වන්නේ ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු දිග ම කාබන් දාමය යි. ප්‍රධාන කාබන් දාමය නම් කිරීමේ දී… Continue reading කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය

Biology Revision

Revise Your Biology Knowledge

You may be studying biology hard, but, how to assure that you remember all the essential facts? There are many ways for you to do this. You have to revise what you have learned.  These upcoming sets of posts called 'Revise Your Biology Knowledge' will help you to do that. This series aims to cover… Continue reading Revise Your Biology Knowledge

Biology Revision

Biology Revision – Introduction to Biology

Introduction to Biology Multiple Choice Questions 5. Which of the following best demonstrates the unity among all organisms? (1) matching DNA nucleotide sequences (2) descent with modification (3) the structure and function of DNA (4) natural selection (5) emergent properties 6. A controlled experiment is one that (1) proceeds slowly enough that a scientist can… Continue reading Biology Revision – Introduction to Biology