කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

කාබොක්සිලික් අම්ල යනුවෙන් හඳුවන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -COOH කාණ්ඩය (කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩය) පවතින කාබනික සංයෝග ය. කාබොක්සිලික් අම්ලයක නාමය අවසන් වන ප්‍රත්‍ය නාමය වනුයේ -oic acid ප්‍රත්‍යය යි. මෙහිදී oic acid යන වචන යුගලය එක් අකුරක හිස්තැනකින් වෙන්ව තිබිය යුතු ය. නාමය ලිවීමේ දී කාබොක්සලික් අම්ල කාණ්ඩය පවතින ස්ථානය දැක්වීමට අවශ්‍ය නැත. සෑම විටම… Continue reading කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

Advertisements
කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 10 – කීටෝන නාමකරණය

කීටෝන යනු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස >C=O කාණ්ඩය පවතින කාබනික සංයෝග ය. කීටෝන නාමකරණයේදී නාමය අවසන් වන්නේ -one ප්‍රත්‍යයෙනි. කීටෝන කාණ්ඩ එකකට වඩා පවතින අවස්ථා වලදී එම කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව අනුව, කීටෝන කාණ්ඩ දෙකක් පවතියි නම් -dione ලෙස ද, කීටෝන කාණ්ඩ තුනක් පවතියි නම් -trione ලෙස ද නාමය අවසන් වේ. සෑම අවස්ථාවක දී ම කීටෝන කාණ්ඩ/ය… Continue reading කාබනික රසායනය 10 – කීටෝන නාමකරණය

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 9 – ඇල්ඩිහයිඩ නාමකරණය

ඇල්ඩිහයිඩ යනු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -CHO කාණ්ඩය පවතින කාබනික සංයෝග ය. ඇල්ඩිහයිඩයක් නාමකරණයේ දී නාමය අවසන් වන්නේ -al ප්‍රත්‍යයෙනි. මෙහිදී ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩය (-CHO) පවතින ස්ථානය, ප්‍රත්‍යයට ඉදිරියෙන් දැක්වීම අවශ්‍ය නැත. එය සෑම විටම ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ එක් කෙලවරක පවතින නිසා ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩය අඩංගු කාබන් පරමාණුව සෑම විටම පළමු කාබන් පරමාණුව වේ. ප්‍රධාන කාබන් දාමය… Continue reading කාබනික රසායනය 9 – ඇල්ඩිහයිඩ නාමකරණය

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 8 – ඇල්කොහොල නාමකරණය

ඇල්කොහොල යනු ප්‍රමුඛතම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ලෙස -OH (හයිඩ්‍රොක්සිල්) කාණ්ඩය පවතින කාබනික සංයෝග ය. ඇල්කොහොල නාමකරණයේ දී එම නාමය -ol ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් වේ. එහිදී සංයෝගයේ -OH කාණ්ඩ දෙකක් ඇත්නම් -diol ලෙස ද, -OH කාණ්ඩ තුනක් ඇත්නම් -triol ලෙස ද නාමය අවසන් වේ. මෙහිදී හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩ පවතින ස්ථාන (සම්බන්ධ වී ඇති කාබන් පරමාණුවල අංක) ප්‍රත්‍යයට ඉදිරියෙන් යෙදිය… Continue reading කාබනික රසායනය 8 – ඇල්කොහොල නාමකරණය

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 7 – ඇල්කයින නාමකරණය

ඇල්කයින යනු ත්‍රිත්ව බන්ධන අඩංගු හයිඩ්‍රොකාබන සංයෝග ය. උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය යටතේ ත්‍රිත්ව බන්ධන එකකට වඩා වැඩි සංයෝග නාමකරණය දැනගැනීම අවශ්‍ය නොවේ. ඇල්කයින නාමකරණය කරනු ලබන්නේ ද ඇල්කීන නාමකරණය කරනු ලබන ආකාරයට ම ය. වෙනස වන්නේ මෙහිදී නාමය අවසන් වන්නේ -ene ප්‍රත්‍යයෙන් නොව -yne ප්‍රත්‍යයෙන් වීම යි. ප්‍රධාන කාබන් දාමය හඳුනා ගැනීම හා නම්… Continue reading කාබනික රසායනය 7 – ඇල්කයින නාමකරණය

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය

මෙම ලිපියෙන් අප සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඇල්කීන නාමකරණය පිළිබඳව යි. ඇල්කීන යනු ද්විත්ව බන්ධන අඩංගු වන හයිඩ්‍රොකාබන සංයෝග වේ. ඇල්කීන නාමකරයේදී පහත සඳහන් ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතුය. ප්‍රධාන කාබන් දාමය හඳුනා ගැනීම හා නම් කිරීම ප්‍රධාන කාබන් දාමය වන්නේ ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු දිග ම කාබන් දාමය යි. ප්‍රධාන කාබන් දාමය නම් කිරීමේ දී… Continue reading කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය

කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 5 – ඇල්කේන නාමකරණය

කාබනික සංයෝග නාමකරණය පිළිබඳව මේ වන ඔබ යම් දැනුමක් ලබා ඇති. සංයෝගයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය තේරීම වන තෙක් මේ වන විට අප විසින් අධ්‍යනය කර ඇත. කාබනික සංයෝග නාමකරණය පිළීබඳව මුලින් ඉදිරිපත් කරන ලද පියවර අනුපිළීවෙල ඔබට මතක ද? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හඳුනාගැනීම ප්‍රධාන දාමය තේරීම ප්‍රධාන දාමයට යොදන නාම මූලය තේරීම ප්‍රධාන දාමයේ අඩංගු… Continue reading කාබනික රසායනය 5 – ඇල්කේන නාමකරණය