භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ පෙරහුරුව – යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

1. ස්කන්ධය  වන කුඩා ඝන බෝලයක් උස  වන සිරස් දණ්ඩක් මත තබා ඇත. තිරස් ලෙස ගමන් කරන ස්කන්ධය  වූ උණ්ඩයක්  ප්‍රවේගයකින් පැමිණ බෝලය පසාරු කරගෙන ගමන් කරයි. බෝලය සිරස් දණ්ඩේ පාමුල සිට  දුරකින් බිම පතිත වේ නම්, උණ්ඩය බිම පතිත වන ස්ථානයට දණ්ඩේ පාමුල සිට පවතින දුර වන්නේ මින් කුමක් ද? (1) 20 m (2) 40 m (3) 60 m …

Advertisements