ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (3)

ජීවී දේහයේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය මෙවර ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න මාලාව පෙරට වඩා අන්‍යෝනය ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතුව ඔබට සහභාගී විය හැකි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළෙමි. පහත දැක්වෙන බහුවරණ ප්‍රශ්න සියල්ල සඳහා මෙහි ම පිළිතුරු සැපයිය හැක. පිළිතුරු සැපයීමෙන් පසුව නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා විවරණ ද බහුවරණ ප්‍රශ්නය තුල ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. උත්සාහ කර බලන්න. බහුවරණ ප්‍රශ්න

Advertisements

Biology Revision – Introduction to Biology

Introduction to Biology Multiple Choice Questions 5. Which of the following best demonstrates the unity among all organisms? (1) matching DNA nucleotide sequences (2) descent with modification (3) the structure and function of DNA (4) natural selection (5) emergent properties 6. A controlled experiment is one that (1) proceeds slowly enough that a scientist can …

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න සහිත ලිපි මාලාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කළෙමි. මෙම ලිපි මාලාවෙහි බහුවරණ ප්‍රශ්න හා ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න ඇතුලත් වල අතර ඉතා පහසු ප්‍රශ්න වල සිට ඉතා අමාරු ප්‍රශ්න දක්වා වන පරාසයක මෙම ප්‍රශ්න අඩංගු වේ. මෙම ප්‍රශ්න විවිධ මූලාශ්‍ර භාවිතා කරගනිමින් සකස් කෙරෙන …

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (2)

මෙම ප්‍රශ්න සඳහා මනසින් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. මෙවා නැවතත් ඔබ විසින් ලිවීම අනවශ්‍ය කටයුත්තකි. (අවශ්‍යනම් ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පමණක්, ලියා සිදුකළ හැක.) ඔබ විසින් දැනටමත් මෙම කොටස් පාඩම් කර ඇත්නම් එම දැනුම මෙහිදී පරීක්ෂා කරගත හැක. එසේ නොමැති නම් පළමුව මෙහි දී ඇති ප්‍රශ්නය කියවා එයට අදාල පිළිතුර ඔබගේ සටහන් තුලින් සෙවිය හැක. මෙම …

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (1)

1. වැඩිම ශක්ති ප්‍රමාණයක් නිපදවනු ලබන්නේ, (1) ප්‍රභාවිච්ඡේදනයේ දී ය. (2) ග්ලයිකොලිසියේ දී ය. (3) ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ දී ය. (4) ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයේ දී ය. (5) පැසවීමේ දී ය. 2. ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ දී C3 ශාක වල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රාහකය වන්නේ, (1) 3-පොස්පොග්ලිසරෝල් ඇල්ඩිහයිඩ් (2) රිබියුලෝස්-1,5-ඩයිපොස්පේට් (3) පොස්පොඊනෝල්පයිරුවික් අම්ලය (4) ‍ෆෙරෙඩොක්සින් (5) ෆ්ලේවීන් ඇඩෙනින් ඩයිනියුක්ලියෝටයිඩ් 3. නිර්වායු ග්ලයිකොලිසියෙහි …