ජීව විද්‍යාව

මිනිස් හදවතේ ව්‍යූහය – 1 කොටස​ (Video Lesson)

https://youtu.be/PIk9-IiyPxk

Advertisements